ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. De Steenfabriek, statutair gevestigd te Heerlen, kantoor houdende te 6371 XA Landgraaf, Eijkhagenlaan 31;

2. Opdrachtgever: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die aan De Steenfabriek een opdracht verleent;

3. Opdracht: Een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek, waarbij De Steenfabriek zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten, of waarbij een derde zich jegens De Steenfabriek verbindt werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij De Steenfabriek werkzaamheden verricht of diensten verleent. Indien in een aanbieding of overeenkomst naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen, worden deze algemene voorwaarden geacht als woordelijk daarin te zijn opgenomen en een geheel mee te vormen.
2.2 De Steenfabriek kan bij afzonderlijke bijlagen bij deze algemene voorwaarden nadere algemene voorwaarden vaststellen, welke dan zullen gelden voor een in die bijlagen nader aan te duiden bepaalde soort van dienstverlening en/of activiteit, welke door De Steenfabriek zal worden aangeboden. Bij een eventueel verschil in de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de aanvullende voorwaarden prevaleert de inhoud van laatstgenoemde voorwaarden.
2.3 Wijzigingen in en afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of de nadere voorwaarden in de bijlage(n) zijn slechts van toepassing voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.
2.4 Eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze door De Steenfabriek uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.5 Een aanbieding, prijsopgave of iedere andere uiting van De Steenfabriek bindt De Steenfabriek niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door Opdrachtgever. De overeenkomst tussen De Steenfabriek en Opdrachtgever komt tot stand nadat De Steenfabriek de Opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden van Opdrachtgever heeft aanvaard, dan wel feitelijk doordat De Steenfabriek met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

Artikel 3 – Prijs en betaling

3.1 Tenzij anders is vermeld zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Opdrachtgever dient de door haar verschuldigde bedragen te voldoen binnen de overeengekomen termijn, of indien niet expliciet een termijn is overeengekomen binnen de op te factuur vermelde termijn. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen of vermeld, dient Opdrachtgever voor betaling zorg te dragen binnen veertien dagen na factuurdatum.
3.3 Bij overschrijding van een betalingstermijn is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente, zonder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is.
3.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van betaling.
3.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die De Steenfabriek moet maken in verband met de incasso van een vordering op de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud

4.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van De Steenfabriek, totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan De Steenfabriek zijn voldaan.
4.2 Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 5 – Geheimhouding

5.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie dient in ieder geval als vertrouwelijk te worden beschouwd en behandeld indien dit als zodanig is aangeduid.


Artikel 6 – Rechten van intellectuele en auteursrecht

6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Opdracht ontwikkelde materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij De Steenfabriek of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend, doch onder de voorwaarde als bedoeld in artikel 4.2.
Opdrachtgever zal de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen zonder voorafgaand verkregen toestemming van De Steenfabriek.
6.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van De Steenfabriek of diens licentiegevers (kunnen) bevatten. Opdrachtgever zal deze programmatuur en materialen geheim houden, niet aan derden bekend maken of in gebruik geven en slechts mogen gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
6.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduiding omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
6.4 Het is De Steenfabriek toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien De Steenfabriek door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 7 – Medewerking /werkzaamheden door derden

7.1 In geval medewerkers van De Steenfabriek op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos zorg dragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7.2 Tenzij bij een overeenkomst anders is bepaald is De Steenfabriek steeds bevoegd de werkzaamheden welke in het kader van een opdracht dienen te worden uitgevoerd door derden te laten verrichten.

Artikel 8 – Beëindiging

8.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot (partiële) ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van (een) wezenlijke verplichtingen(en) ingevolge de overeenkomst.
8.2 Indien de overeenkomst welke zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. In het geval de overeenkomst voor bepaalde duur is aangegaan, heeft geen der partijen het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij in de overeenkomst of in de bijlage(n) bij deze voorwaarden anders is overeengekomen.
8.3 Een partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien aan de andere partij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De Steenfabriek zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
8.4 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 8.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij De Steenfabriek ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die De Steenfabriek vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9 – Conversie

9.1 In geval één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig blijken, blijven de overige bepalingen in stand. In dat geval treedt voor de betreffende nietige bepaling een bepaling in de plaats die zo min mogelijk afwijkt van de nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan het doel en de bedoeling van de betreffende bepaling.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Geen van partijen bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van De Steenfabriek.
10.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 De Steenfabriek is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door of verband heeft met de Opdracht en/of het uitvoeren daarvan door De Steenfabriek, tenzij de schade te wijten is aan De Steenfabriek door opzet of grove schuld.
11.2 De Steenfabriek is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
11.3 Indien De Steenfabriek op enig moment ondanks het in lid 1 en 2 bepaalde aansprakelijk is voor enige schade dan wordt deze beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de Opdracht voldaan dient te worden.
11.4 Opdrachtgever vrijwaart De Steenfabriek voor alle aanspraken van derden jegens De Steenfabriek wegens aansprakelijkheid als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht door De Steenfabriek, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door verwijtbare tekortkoming van De Steenfabriek.

Artikel 12 – Klachtenprocedure

12.1 De Steenfabriek doet er alles aan om de kwaliteit van haar producten en diensten te waarborgen. Mocht een opdrachtgever/deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening van De Steenfabriek klachten hebben, dan kan deze daarover een klacht indienen bij De Steenfabriek. Informatie over de klachtenprocedure kan kosteloos worden opgevraagd bij De Steenfabriek.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten tussen De Steenfabriek en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen De Steenfabriek en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.
13.2 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld in de Nederlandse taal en kunnen worden vertaald in een andere taal. Indien strijdigheid mocht ontstaan tussen de Nederlandse versie en de vertaalde versie, hebben de bepalingen van de Nederlandse versie voorrang.